Portfolio
Professional> Portfolio

Zadaniem portfolio kandydata, jest prezentacja posiadanej przez niego wiedzy oraz umiejętności nabytych w toku pracy zawodowej.

Komisja EUCIP egzaminuje kandydata zarówno pod względem posiadanych kompetencji teoretycznych, jak i praktycznych. Z tego względu konieczne jest, aby portfolio kandydata zostało wypełnione rzetelnie i zgodnie z prawdą, co jest sprawą zasadniczą przy zdawaniu egzaminu zawodowego.

Kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu ustnego, jeśli dokumenty złożone przez niego w portfolio, nie zostały dobrane pod kątem specjalizacji na którą aplikuje kandydat lub nie zostaną przedstawione oryginalne wersje, przesłanych w formie elektronicznej dokumentów. Kandydat powinien być w stanie odpowiedzieć na każde z zadawanych, szczegółowych pytań dotyczących przedstawionego przez siebie doświadczenia zawodowego. Kontrola będzie się odbywała podczas egzaminu ustnego, jej zadaniem jest rygorystyczne sprawdzenie autentyczności pracy i portfolio kandydata.

Portfolio kandydata musi zawierać następujące elementy:

  • Curriculum vitae kandydata, w standardowym europejskim formacie
    (aktualnie dostępnym pod adresem: http://europass.cedefop.eu.int)
  • Opis w jaki sposób kandydat zdobył wiedzę i umiejętności przedstawione w profilu zawodowym.
  • Kopię stosownych dyplomów, certyfikatów (wersja elektroniczna przesyłana do systemu certyfikacji EUCIP)
  • Maksymalnie 20 stronicowy opis najbardziej istotnych z punktu widzenia kandydata doświadczeń zawodowych, projektów, dysput naukowych z załączonymi, w miarę możliwości, odniesieniami i przykładami.

Ewentualne obszary wymagane przy zdawaniu egzaminów specjalizacyjnych, nie ujęte w portfolio kandydata, zostaną poruszone podczas egzaminu ustnego. W formie pytań otwartych lub dyskusji tematycznych na dany temat.

Koordynator poziomu Bazowego, dostarcza radzie egzaminującej wewnętrzny raport z ocenami uzyskanymi przez kandydata w każdym z modułów egzaminu bazowego (core level examination). Ważność certyfikatu bazowego może zostać poddana wątpliwości, jeśli kandydat uzyskał go wcześniej niż 36 miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu specjalizacyjnego poziomu Professional. Przykładowo: data 3 modułu egzaminu bazowego jest dalsza niż 3 lata w porównaniu z datą aplikacji kandydata do przystąpienia do certyfikatu specjalizacyjnego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, rada egzaminacyjna według własnego uznania podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę charakterystykę wybranego przez kandydata profilu zawodowego do egzaminu specjalizacyjnego, czy znaczące doświadczenie zawodowe pozyskane w międzyczasie.

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne