Wymagania od kandydata
Professional> Wymagania
W celu uzyskania prawa do aplikowania na jeden z certyfikatów specjalizacyjnych Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka, wymagana jest szeroka wiedza podstawowa, potwierdzona certyfikatem poziomu Core.

Certyfikaty specjalizacyjne EUCIP Professional, biorą pod uwagę trzy fundamentalne wymiary:

  • Rodzaj ukończonych studiów, kursy związane z dalszą edukacją oraz te związane z rozwojem zawodowym kandydata.
  • Posiadane certyfikaty.
  • Doświadczenie związane z wykonywanym zawodem.

Proces egzaminowania kandydatów w przypadku certyfikatów specjalizacyjnych (zawodowych) jest oparty na dwóch kluczowych elementach:

  1. Prezentacji portfolio kandydata, w którym przedstawi rodzaj pracy, projekty które prowadził oraz jego/jej curriculum vitae et studiorum, wraz z dołączonymi certyfikatami. Wszystkie dokumenty muszą zostać przedłożone z wyprzedzeniem, aby mogła zostać przeprowadzona ocena kandydata.
  2. Ustny egzamin, na który składa się 20-30 minutowa rozmowa na temat portfolio kandydata oraz 20-30 minutowa ocena wiedzy oraz umiejętności kandydata - pytania dotyczące tematów zawartych w sylabusie. Rada egzaminująca będzie składać się z dwóch lub więcej starszych członków wyznaczonych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Część pierwsza procesu odbywa się w sposób całkowicie zdalny, za pośrednictwem serwisu www.EUCIP.pl. Kandydat przedstawia posiadane umiejętności, potwierdzone zdanymi egzaminami z EUCIP, organizacji współpracujących lub firm - dostawców rozwiązań informatycznych, takich jak Microsoft, Oracle, Sun, Cisco, IBM, etc. Każdy z dokumentów oceniany jest w skali od 0 do 10 punktów EUCIP. Kandydat ma możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego wówczas gdy zdobędzie 32 punkty (odpowiednik 800 godzin spędzonych na kursach oraz wynikających z posiadanej praktyki), zgodnie z przekazaną dokumentacją właściwą dla wybranego profilu zawodowego.

Część druga natomiast, jest krótką prezentacją zawartości portfolio przesłanej przez kandydata i umożliwi ocenę jego umiejętności w zakresie prezentacji, jak również posiadanych przez niego umiejętności behawioralnych. Przystępując do egzaminu ustnego, kandydat powinien przedstawić komisji oryginały, przesłanych wcześniej w sposób zdalny, dokumentów

W przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu ustnego, kandydat otrzymuje Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka, potwierdzający poziom prezentowanych przez niego umiejętności, w wybranej specjalizacji. Kandydat, który po otrzymaniu tytułu nie jest usatysfakcjonowany przyznanym stopniem lub planuje swój dalszy rozwój, może przystąpić po raz drugi do egzaminu, prezentując nowe osiągnięcia i doświadczenia, w celu uzyskania wyższego stopnia przed tytułem.

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne